Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów przeznaczone są do usuwania ze ścieków zawiesin oraz substancji olejowych o gęstości nie mniejszej niż 0.95 g/cm³. Mogą być wykorzystywane do oczyszczania ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, np. stacji paliw, magazynów paliw, parkingów, itp. Separatory służą również do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów energetycznych, itp.

PrzeznaczenieUsuwanie zawiesin orazsubstancji ropopochodnych

Dwie grupyklasa Iklasa II

Zasada działania

Separatory są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji. Norma PN-EN 858 dzieli separatory standardowe na dwie grupy: Klasa I - separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l Klasa II - separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Specyfikacja produktu

wkłady koalescencyjne

separator węglowodorów centroplast separatory węglowodorów